Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό «Fabric of Flavour»

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Fabric of Flavour» που διοργανώνει το Yes I Do, σε συνεργασία με την εταιρεία ADVOCATE Α.Ε. για λογαριασμό της DIAGEO S.A. (εφεξής οι «Διοργανώτριες Εταιρείες»), πρέπει να είστε μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος και άνω των 18 ετών. Aπαγορεύεται η συμμετοχή στους υπαλλήλους των Διοργανωτριών Εταιρειών, στα μέλη των οικογενειών τους και σε οποιονδήποτε εμπλέκεται επαγγελματικά στην παρούσα ενέργεια.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά το διάστημα 23.01.2015 έως 13.02.2015 ώρα 23.59 μ.μ.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μέσω σχόλιου στο συγκεκριμένο άρθρο με αναγραφή του ονοματεπώνυμού τους.

Έγκυρη θεωρείται κάθε συμμετοχή η οποία πληροί το σύνολο των παρόντων όρων και για την οποία έχει τηρηθεί η διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται στον όρο 3 ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Ο τυχερός του διαγωνισμού θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης η οποία θα λάβει χώρα τη 14.02.2015 και ώρα 12.00 π.μ., στο γραφείο του Yes I Do, επί της οδού Ζαν Μωρεάς 46 Β, Χαλάνδρι, 15231.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από μία  συλλεκτική κουβέρτα τύπου σαφάρι σχεδιασμένη από τον Έλληνα σχεδιαστή Άγγελο Μπράτη σε συνεργασία με το Johnnie Walker Black Label και το σκοτσέζικο οίκο μόδας Harris Tweed Hebrides. Η κουβέρτα είναι φτιαγμένη με το Fabric of Flavour, το πρώτο ύφασμα στον κόσμο εμπλουτισμένο με άρωμα εμπνευσμένο από τα βασικά χαρακτηριστικά του Johnnie Walker Black Label.

Καμία εγγύηση δεν δίδεται για τη διάρκεια του αρώματος που έχει εγχυθεί στο ύφασμα

Παρόλο που το άρωμα που έχει χρησιμοποιηθεί στο Fabric of Flavour πληροί τα διεθνή πρότυπα του Fragrance Association, η ευαισθησία του δέρματος διαφέρει από άτομο σε άτομο.  Δοκιμάστε το ύφασμα σε ένα μικρό κομμάτι δέρματος, για να επιβεβαιωθείτε για την πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης.

Επιπλέον, θα αναδειχθούν και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα ως άνω δώρα με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των αρχικών νικητών, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους αρχικούς νικητές,  είτε σε περίπτωση που κάποιος από τους αρχικούς νικητές αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο του, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού και στα πρόσωπα των αναπληρωματικών, το δικαίωμα παραλαβής του δώρου αυτόματα απόλλυται.

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το πέρας του διαγωνισμού και την επιλογή του νικητή από την επιτροπή, ο τυχερός θα ειδοποιηθεί από την εταιρεία ADVOCATE S.A. στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα έχει δηλώσει ο ίδιος κατά τη διαδικασία δήλωσης της συμμετοχής του στο διαγωνισμό, μέσω της φόρμας συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι η επικοινωνία με το νικητή στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα γίνεται αποκλειστικά με την ADVOCATE S.A. Η προσπάθεια ειδοποίησης του νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός της άνω προθεσμίας (έως τις 5:00 μ.μ. της χχ χχ χχ) το δικαίωμα παραλαβής του νικητή αυτόματα απόλλυται, ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών και θα κληθούν προς παραλαβή του αντίστοιχου δώρου οι επιλαχόντες νικητές κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που έχουν κληρωθεί. Το δικαίωμα παραλαβής των αναπληρωματικών νικητών απόλλυται αυτόματα πέρα του διαστήματος των δύο (2) εργάσιμων ημερών από την πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές στα στοιχεία που θα έχουν δηλώσει οι ίδιοι.

Οι νικητές  (αρχικός νικητής ή επιλαχών, κατά περίπτωση) προκειμένου να κατοχυρώσει το δώρο του θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του, κατά τον όρο 8 ανωτέρω, να καλέσει στην εταιρία ADVOCATE S.A. (στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210- 6931000) από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 10:00 – 17:00, προκειμένου να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας το δικαίωμα του νικητή στο δώρο θα απόλλυται οριστικά.

Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη ή η αποστολή αντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας του τυχερού καθώς και η συμπλήρωση ή/ και υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την απονομή του δώρου.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μεταβάλλουν κάθε λεπτομέρεια ουσιώδη ή μη. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

Η ευθύνη των Διοργανωτριών Εταιρειών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κάλυψη του κόστους των δώρων όπως περιγράφεται στον όρο 6 ανωτέρω. Η συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής των Διοργανωτριών Εταιρειών από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη υλική ή ηθική βλάβη.

Οι Διοργανώτριες Εταιρίες δικαιούνται να τροποποιούν τους όρους της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν οιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτής, να ματαιώσουν ή αναβάλουν την προωθητική ενέργεια, να αλλάξουν το δώρο με άλλο ή άλλα αντίστοιχης αξίας, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Σε αυτή την περίπτωση οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται σχετικά στη σελίδα της Athens Voice στο Facebook (Facebook Page: Athens Voice/official) και στην ιστοσελίδα της Athens Voice (Athensvoice.gr).

Τα στοιχεία του νικητή που θα αναδειχθεί από την κλήρωση θα αναρτηθούν και στη σελίδα του Yes I Do στο Facebook (Facebook Page: yesidogr) και στην ιστοσελίδα του Yes I Do (yes-i-do.gr).

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ολικά ή μερικά με χρήματα.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του τόπου, της ημέρας και ώρας της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου, ορίζοντας νέα ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί στη σελίδα του Yes I Do στο Facebook (Facebook Page: yesidogr) και στην ιστοσελίδα του Yes I Do (yes-i-do.gr) προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου.

Η συμμετοχή στο παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει τη χρήση των τεχνικών μέσων των ενδιαφερομένων. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό, καθώς το κομμάτι αυτό της διαδικασίας τελεί εκτός της σφαίρας ευθύνης και επιρροής τους.

Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις Διοργανώτριες Εταιρείες για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, οι Διοργανώτριες Εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετίζεται με την προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβούν σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων και του νικητή χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και της παρούσας ενέργειας. καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικάμε αυτή. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων  όρων και προϋποθέσεων.

Συμφωνείται ρητά για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Διοργανώτριες Εταιρείες: Yes I Do, Ζαν Μωρεάς 46Β, Χαλάνδρι, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 0327018 / Advocate A.E, Πανόρμου 74, Αμπελόκηποι, Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  210 6931000

Προϊόν: Johnnie Walker Black Label