Η γλυκιά δικηγόρος Ράνια Παυλοπούλου, ανέλαβε να μας μιλήσει για το συναινετικό διαζύγιο. Την ταχεία λύση του γάμου σας χωρίς αντιδικίες! Η Ράνια Παυλοπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών και ασκεί δικηγορία σε όλη την Ελλάδα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών και έχει επαγγελματικό τίτλο στις Διαπραγματεύσεις από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθύνει το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας και προσφέρει καινοτόμες νομικές υπηρεσίες, όπως η επίλυση των διαφορών εξωδικαστικά. Έτσι κι εμείς την εμπιστευθήκαμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα:)

banner-divorce

Συναινετικό διαζύγιο είναι το διαζύγιο που στηρίζεται στην κοινή συναίνεση και συναπόφαση των συζύγων να λύσουν το γάμο τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, είναι ο γάμος να έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες. Το συναινετικό διαζύγιο είναι λιγότερο δαπανηρό από το κατ’ αντιδικίαν διαζύγιο.Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι :

1)Ληξιαρχική πράξη γάμου.

2)Ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για τη λύση του γάμου τους.

3)Ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων τους.

4)Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

5)Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των συζύγων.

6)Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην περίπτωση που οι σύζυγοι δεν επιθυμούν να παρασταθούν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο.

30 blogs to help you get through a divorce

Η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου είναι απλή και περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:

1.Αρχικά οι δύο σύζυγοι υπογράφουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο δηλώνουν την επιθυμία τους να λύσουν το γάμο τους. Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, τότε υπογράφουν και δεύτερο ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όροι επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας που αφορούν τα ανήλικα τέκνα.

2.Στη συνέχεια κατατίθεται η αίτηση του συναινετικού διαζυγίου στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο για να εκδικαστεί σύμφωνα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και προσδιορίζεται η ημερομηνία της δικασίμου, η οποία είναι συνήθως σύντομη.

3.Εάν οι σύζυγοι δεν επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως στο ακροατήριο την ημέρα της δικασίμου, έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν ένα ειδικό πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο, μέσω του οποίου θα δίνουν την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο τους από κοινού ή στους δικηγόρους της επιλογής τους να παραστεί ή να παραστούν αντ’ αυτών στη δίκη.

4.Μόλις δημοσιευτεί η δικαστική απόφαση, ακολουθεί η διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα, η οποία εφόσον έχει προηγηθεί η σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου σε συμβολαιογράφο γίνεται ερήμην των μερών από τον/τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Αντίθετα, απαιτείται η παρουσία των συμβαλλομένων μερών στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Μετά την παραίτηση από τα ένδικα μέσα, η απόφαση γίνεται αμετάκλητη.

5.Μόλις γίνει η παραίτηση από τα ένδικα μέσα, σε περίπτωση που ο γάμος είναι θρησκευτικός εκδίδεται εισαγγελική παραγγελία περί λύσεως του γάμου, την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη την προσκομίζουν στην κατά τόπον αρμόδια Μητρόπολη, από όπου λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό περί «πνευματικής» λύσεως του γάμου καθώς και ένα πιστοποιητικό περί τελέσεως νέου γάμου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταχωρηθεί η  λύση του γάμου  με δήλωση στο κατά τόπον αρμόδιο ληξιαρχείο. Όταν ο γάμος είναι πολιτικός, τότε τα συμβαλλόμενα μέρη προσκομίζουν τα έγγραφα περί παραιτήσεως από τα ένδικα μέσα στο κατά τόπον αρμόδιο ληξιαρχείο, όπου καταχωρείται η λύση του γάμου τους. Στον πολιτικό γάμο δεν απαιτείται εισαγγελική παραγγελία για τη λύση του.

divorce-lawyer-for-men

Τι γίνεται όταν ο υπόχρεος σύζυγος δεν καταβάλλει την οφειλόμενη δυνάμει δικαστικής απόφασης διατροφή;

1.Εάν ο σύζυγος έχει ακίνητη ή κινητή περιουσία, τότε μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης (δηλαδή κατάσχεσης ακίνητης και κινητής περιουσίας). Εάν ο σύζυγος εισπράττει μισθώματα μπορεί να γίνει κατάσχεση των μισθωμάτων.

2.Εάν ο σύζυγος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του αλλά εργάζεται μπορεί να γίνει κατάσχεση εις χείρας τρίτου δηλαδή κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη.

3.Εάν ο σύζυγος κακόβουλα αποκρύπτει εισοδήματα, μπορεί να κατατεθεί εναντίον του μήνυση στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή. Εάν ο υπόχρεος καταδικαστεί, δεν σημαίνει ότι θα καταβάλλει και τη διατροφή. Το ποινικό δικαστήριο εν προκειμένω αποτελεί μόνο μέσο σωφρονισμού.

Le divorce

Ράνια Παυλοπούλου

Δικηγόρος

Αν θες να επικοινωνήσεις μαζί της, μπορείς να της στείλεις email στο : pavlawoffice@gmail.com

photo