Οροι Διαγωνισμων

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι συμμετοχής σε διαγωνισμούς που διεξάγονται μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.yes-i-do.gr (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα»), είτε στους αντίστοιχους ιστότοπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούνται από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Α. ΚΑΖΗ» (εφ’ εξής «Εταιρεία»).

 

Ι.         ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

1.1       Η εταιρεία, είτε δια λογαριασμό της είτε από κοινού και σε συνεργασία με την εκάστοτε διαφημιζόμενη προμηθεύτρια – διοργανώτρια εταιρεία, και οι οποίες θα καλούνται στο εξής χάριν συντομίας από κοινού οι «Διοργανώτριες Εταιρείες», δύνανται κατά καιρούς να διοργανώνουν Διαγωνισμούς ή/και Κληρώσεις στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.yes-i-do.gr; ή/και στους αντίστοιχους ιστότοπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούνται από την Εταιρεία (εφεξής «τα Sites»). Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία δύναται και ενδέχεται να αναλαμβάνει την τεχνική υλοποίηση καθώς και την εκτέλεση και την επικοινωνιακή υποστήριξη του εκάστοτε διαγωνισμού μέσω των Sites. Αντιστοίχως η προμηθεύτρια – διοργανώτρια εταιρεία δια λογαριασμό της οποίας και για την προώθηση της οποίας διεξάγεται ο εκάστοτε διαγωνισμός θα αναλαμβάνει με αποκλειστική ευθύνη της, την παροχή των επάθλων / δώρων.

1.2     Ο εκάστοτε Διαγωνισμός θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνον κατά το οριζόμενο και κοινοποιούμενο στο κοινό χρονικό διάστημα, και θα υλοποιείται στο σύνολό του μέσα από το Site.

1.3     Γίνεται ειδική μνεία ότι ο χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού θα κοινοποιείται στο κοινό αποκλειστικά μέσω των Sites.

1.4     Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του

1.5       Γίνεται ειδική μνεία ότι τόσο η Εταιρεία, όσο και η εκάστοτε προμηθεύτρια – διοργανώτρια διατηρούν το ανέλεγκτο δικαίωμα, να αναρτούν στα sites Ειδικότερους όρους για τον εκάστοτε διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι Ειδικότεροι αυτοί όροι θα υπερισχύουν των στο παρόν αναφερόμενων όρων.

ΙΙ.       Ορισμοί

Ο Διαγωνισμός: Ο Διαγωνισμός που διοργανώνουν οι Διοργανώτριες Εταιρείες μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Όροι Διαγωνισμού: Οι Όροι του Διαγωνισμού που διοργανώνουν οι Διοργανώτριες Εταιρείες, όπως ακριβώς έχουν αναρτηθεί στο Site.

Γενικές Διατάξεις:

2.1     Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους αυτούς πριν από την εγγραφή του και την αυτόματη συμμετοχή του στη σχετική κλήρωση. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται όπως θα γνωστοποιείται για τον κάθε διαγωνισμό και πάντως μέσω του Site και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο, καθώς και επίσκεψης στο site με δικά τους τεχνικά μέσα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. H ηλεκτρονική συμμετοχή στον διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Κατά τη συμμετοχή ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων τυχόν υφιστάμενης Φόρμας Συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας

2.2     Η πρόσβαση στο site του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

2.3 Οι Διοργανώτριες Εταιρείες έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιούν μονομερώς τους Όρους του Διαγωνισμού, να αναβάλουν, να παρατείνουν, να μειώσουν την διάρκεια, ή και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανώτριες Εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή / και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τις εν λόγω ενέργειές τους. Σε περίπτωση δε τυχόν ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Διοργανωτριών Εταιρειών, ούτε νομιμοποιούνται ή/και δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ή οποιαδήποτε αποζημίωση ή οιοδήποτε αντάλλαγμα.

2.4.    Οι Διοργανώτριες Εταιρείες, καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην οργάνωσή του, υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για όσα υποπίπτουν στην αντίληψη τους, κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο σχετικά με τις δηλώσεις συμμετοχής, καθώς και την ανακήρυξη των νικητών και βραβείων ιδίως μέχρι την επίσημη ανακοίνωση τους.

2.5      Οι Διοργανώτριες εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: προσβολή από ιούς υπολογιστών, παράνομη ενέργεια ή επέμβαση, απάτη, τεχνικά προβλήματα επηρεάζεται προσωρινώς η ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού.

ΙΙΙ.      Δικαίωμα Συμμετοχής

3.1     Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Έλληνες υπήκοοι καθώς και όσοι κατοικούν / διαμένουν στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 (δεκαοκτώ) ετών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, καθώς και οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών Εταιρειών, των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, των θυγατρικών τους εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β΄ βαθμού, οι σύζυγοι. Στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες, σύλλογοι κλπ). Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δύνανται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσουν νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ηλικίας, υπηκοότητας, διαμονής, οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι οιουδήποτε. Επίσης οι Διοργανώτριες Εταιρείες έχουν δικαίωμα άνευ άλλου τινός να αποκλείσουν τελείως από τον Διαγωνισμό, αν κρίνουν ότι η συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι παράνομη, ή καταχρηστική ή αντισυμβατική.

3.2     Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

3.3     Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό μόνο με μία (1) συμμετοχή ο καθένας και μόνο Ατομικά. Σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής, λαμβάνεται ως έγκυρη μόνο μία συμμετοχή και κάθε νικητής μπορεί να παραλάβει 1 μόνο Δώρο

3.4     Κατάλογος των νικητών (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) στην κλήρωση, όπως έχουν οριστικοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία λήξης της υποβολής των συμμετοχών, δημοσιεύονται στη σχετική σελίδα του Site.

3.5     Όλες οι τελικά έγκυρες συμμετοχές θα λαμβάνουν μέρος σε μια ενιαία και μοναδική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιείται στην εκάστοτε ορισθείσα ημεροχρονολογία και σε τόπο της επιλογής των Διοργανωτριών Εταιρειών. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στo Site.

3.6     Ο Διαγωνισμός θα λήγει μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας, ήτοι της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών και την ανάρτηση των – των τελικώς εγκύρων – στοιχείων τους (ονομ/μο, πατρώνυμο) στo Site. Διευκρινίζεται ρητά ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ορισθείσας καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.

Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την ανάδειξη τελικών νικητών από τις Διοργανώτριες Εταιρείες.

  1. IV. Νικητές – Βραβεία

4.1     Όλοι οι νικητές (βασικοί και αναπληρωματικοί) θα αναδεικνύονται μέσω μιας και ενιαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιείται από τις διοργανώτριες, μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

4.2     Μέσω της κλήρωσης θα αναδεικνύονται οι νικητές για τα ορισθέντα έπαθλα.

4.3     Ο νικητής θα ενημερωνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που έχει δηλώσει ή με κάθε άλλο πρόσφορο (κατά την κρίση των Εταιρειών) μέσο, προκειμένου να λάβει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής του (π.χ. χρόνος και τόπος παραλαβής δώρων). Ο νικητής θα ειδοποιηθεί από τις Διοργανώτριες Εταιρείες και η προσπάθεια ειδοποίησης του νικητή (βασικού ή αναπληρωματικού) θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες Εταιρείες για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων, όπως π.χ όταν οφείλεται σε μη απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) που θα τους αποσταλεί.

4.4     Στην περίπτωση κατά την οποία ο βασικός νικητής δεν έχει αποδεχθεί, για οποιοδήποτε λόγο, εντός 2 ημερών από την ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών, το Δώρο που κέρδισε, θα κληθεί προς αποδοχή του δώρου τυχόν αναπληρωματικός νικητής. Μετά το πέρας των 2 ημερών, το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών ή των συνεργαζομένων ή/και των συνδεδεμένων εταιριών.